String.IEnumerable.GetEnumerator String.IEnumerable.GetEnumerator String.IEnumerable.GetEnumerator Method

Definicja

Zwraca moduł wyliczający, który wykonuje iterację String bieżącego obiektu.Returns an enumerator that iterates through the current String object.

 virtual System::Collections::IEnumerator ^ System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator() = System::Collections::IEnumerable::GetEnumerator;
System.Collections.IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator ();
Function GetEnumerator () As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

Zwraca

Moduł wyliczający, który może służyć do iteracji w bieżącym ciągu.An enumerator that can be used to iterate through the current string.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, String gdy wystąpienie jest rzutowane IEnumerable do interfejsu.It can be used only when the String instance is cast to an IEnumerable interface. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IEnumerable.GetEnumerator metodę.For more information, see the IEnumerable.GetEnumerator method.

Dotyczy