Encoding.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, pobiera wartość wskazującą, czy bieżące kodowanie jest tylko do odczytu.When overridden in a derived class, gets a value indicating whether the current encoding is read-only.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); };
public bool IsReadOnly { get; }
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
member this.IsReadOnly : bool
Public ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli bieżący element Encoding jest tylko do odczytu; w przeciwnym razie false .true if the current Encoding is read-only; otherwise, false. Wartość domyślna to true.The default is true.

Atrybuty

Dotyczy