Encoding.Latin1 Właściwość

Definicja

Pobiera kodowanie zestawu znaków Latin1 (ISO-8859-1).Gets an encoding for the Latin1 character set (ISO-8859-1).

public:
 static property System::Text::Encoding ^ Latin1 { System::Text::Encoding ^ get(); };
public static System.Text.Encoding Latin1 { get; }
member this.Latin1 : System.Text.Encoding
Public Shared ReadOnly Property Latin1 As Encoding

Wartość właściwości

Encoding

Dotyczy