JsonElement.TryGetBytesFromBase64(Byte[]) Metoda

Definicja

Próbuje reprezentować bieżący ciąg JSON jako tablicę bajtową przy założeniu, że jest zakodowany w formacie base64.Attempts to represent the current JSON string as a byte array, assuming that it is Base64 encoded.

public:
 bool TryGetBytesFromBase64([Runtime::InteropServices::Out] cli::array <System::Byte> ^ % value);
public bool TryGetBytesFromBase64 (out byte[] value);
member this.TryGetBytesFromBase64 : Byte[] -> bool
Public Function TryGetBytesFromBase64 (ByRef value As Byte()) As Boolean

Parametry

value
Byte[]

Jeśli metoda zakończy się pomyślnie, zawiera zdekodowaną reprezentację binarną tekstu Base64.If the method succeeds, contains the decoded binary representation of the Base64 text.

Zwraca

true, jeśli cała wartość tokenu jest zakodowana jako prawidłowy tekst base64 i można ją pomyślnie zdekodować do bajtów; w przeciwnym razie false.true if the entire token value is encoded as valid Base64 text and can be successfully decoded to bytes; otherwise, false.

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest String.This value's ValueKind is not String.

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Uwagi

Ta metoda nie tworzy reprezentacji tablicy bajtowej wartości innych niż kodowane w formacie JSON.This method does not create a byte array representation of values other than Base64 encoded JSON strings.

Dotyczy