JsonReaderState.Options Właściwość

Definicja

Pobiera niestandardowe zachowanie, które ma być używane podczas odczytywania danych JSON przy użyciu struktury Utf8JsonReader, która może odbiegać od ścisłego przestrzegania specyfikacji JSON, która jest zachowaniem domyślnym.Gets the custom behavior to use when reading JSON data using the Utf8JsonReader struct that may deviate from strict adherence to the JSON specification, which is the default behavior.

public:
 property System::Text::Json::JsonReaderOptions Options { System::Text::Json::JsonReaderOptions get(); };
public System.Text.Json.JsonReaderOptions Options { get; }
member this.Options : System.Text.Json.JsonReaderOptions
Public ReadOnly Property Options As JsonReaderOptions

Wartość właściwości

Niestandardowe zachowanie, które ma być używane podczas odczytywania danych JSON.The custom behavior to use when reading JSON data.

Dotyczy