JsonSerializerOptions.DictionaryKeyPolicy Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia zasady służące do konwersji nazwy klucza IDictionary na inny format, na przykład notacji CamelCase-wielkość liter.Gets or sets the policy used to convert a IDictionary key's name to another format, such as camel-casing.

public:
 property System::Text::Json::JsonNamingPolicy ^ DictionaryKeyPolicy { System::Text::Json::JsonNamingPolicy ^ get(); void set(System::Text::Json::JsonNamingPolicy ^ value); };
public System.Text.Json.JsonNamingPolicy DictionaryKeyPolicy { get; set; }
member this.DictionaryKeyPolicy : System.Text.Json.JsonNamingPolicy with get, set
Public Property DictionaryKeyPolicy As JsonNamingPolicy

Wartość właściwości

Zasady służące do konwertowania nazwy klucza IDictionary na inny format.The policy used to convert a IDictionary key's name to another format.

Uwagi

Tę właściwość można ustawić na JsonNamingPolicy.CamelCase, aby określić zasady notacji CamelCase.This property can be set to JsonNamingPolicy.CamelCase to specify a camel-casing policy.

Tę właściwość można ustawić na CamelCase, aby określić zasady notacji CamelCase.This property can be set to CamelCase to specify a camel-casing policy.

Nie jest używana podczas deserializacji.It is not used when deserializing.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak serializować i deserializować JSON.For more information, see How to serialize and deserialize JSON.

Dotyczy