JsonWriterOptions.SkipValidation Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy Utf8JsonWriter powinien pominąć walidację strukturalną i zezwolić użytkownikowi na zapisanie nieprawidłowego JSON.Gets or sets a value that indicates whether the Utf8JsonWriter should skip structural validation and allow the user to write invalid JSON.

public:
 property bool SkipValidation { bool get(); void set(bool value); };
public bool SkipValidation { get; set; }
member this.SkipValidation : bool with get, set
Public Property SkipValidation As Boolean

Wartość właściwości

true, aby pominąć walidację strukturalną i zezwolić na nieprawidłowy kod JSON; false zgłosić InvalidOperationException przy każdej próbie zapisania nieprawidłowego pliku JSON.true to skip structural validation and allow invalid JSON; false to throw an InvalidOperationException on any attempt to write invalid JSON.

Uwagi

Jeśli zapisany kod JSON jest prawidłowy, a następnie pomijanie walidacji (przez ustawienie tej właściwości na true), może zwiększyć wydajność.If the JSON being written is known to be correct, then skipping validation (by setting this property to true) could improve performance. Przykład nieprawidłowego kodu JSON, w którym zostanie zgłoszony składnik zapisywania (gdy SkipValidation jest ustawiona na false), to podczas pisania wartości w obiekcie JSON bez nazwy właściwości.An example of invalid JSON where the writer will throw (when SkipValidation is set to false) is when you write a value within a JSON object without a property name.

Dotyczy