CaptureCollection.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Pobiera pojedynczego członka kolekcji.Gets an individual member of the collection.

public:
 property System::Text::RegularExpressions::Capture ^ default[int] { System::Text::RegularExpressions::Capture ^ get(int i); };
public System.Text.RegularExpressions.Capture this[int i] { get; }
member this.Item(int) : System.Text.RegularExpressions.Capture
Default Public ReadOnly Property Item(i As Integer) As Capture

Parametry

i
Int32

Indeksuj do kolekcji przechwytywania.Index into the capture collection.

Wartość właściwości

Capture

Przechwycony podciąg na pozycji i w kolekcji.The captured substring at position i in the collection.

Implementuje

Wyjątki

Kolekcja jest tylko do odczytu.The collection is read-only.

i jest mniejsza niż 0 lub większa niż Count .i is less than 0 or greater than Count.

Dotyczy