CaptureCollection.IList.IndexOf(Object) Metoda

Definicja

Określa indeks określonego elementu w kolekcji.Determines the index of a specific item in the collection.

 virtual int System.Collections.IList.IndexOf(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::IndexOf;
int IList.IndexOf (object value);
abstract member System.Collections.IList.IndexOf : obj -> int
override this.System.Collections.IList.IndexOf : obj -> int
Function IndexOf (value As Object) As Integer Implements IList.IndexOf

Parametry

value
Object

Obiekt do zlokalizowania w kolekcji.The object to locate in the collection.

Zwraca

Int32

Indeks elementu value if znajduje się na liście; w przeciwnym razie-1.The index of value if found in the list; otherwise, -1.

Implementuje

Uwagi

Począwszy od .NET Framework 2,0, ta metoda używa obiektów Equals i metod kolekcji, CompareTo item Aby określić, czy element istnieje.Starting with the .NET Framework 2.0, this method uses the collection's objects' Equals and CompareTo methods on item to determine whether item exists. We wcześniejszych wersjach .NET Framework to ustalenie zostało wykonane przy użyciu Equals CompareTo metod i item parametru dla obiektów w kolekcji.In the earlier versions of the .NET Framework, this determination was made by using the Equals and CompareTo methods of the item parameter on the objects in the collection.

Dotyczy