StringBuilder.ChunkEnumerator.MoveNext Metoda

Definicja

Przesuwa moduł wyliczający do następnego fragmentu w kolekcji.Advances the enumerator to the next chunk in the collection.

public:
 bool MoveNext();
public bool MoveNext ();
member this.MoveNext : unit -> bool
Public Function MoveNext () As Boolean

Zwraca

true, jeśli moduł wyliczający został pomyślnie zaawansowany do następnego elementu; false, jeśli moduł wyliczający przeszedł koniec kolekcji.true if the enumerator was successfully advanced to the next element; false if the enumerator has passed the end of the collection.

Dotyczy