UTF7Encoding.Equals(Object) Metoda

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy określony obiekt jest równy bieżącemu UTF7Encoding obiektowi.Gets a value indicating whether the specified object is equal to the current UTF7Encoding object.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ value);
public override bool Equals (object value);
public override bool Equals (object? value);
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public override bool Equals (object value);
override this.Equals : obj -> bool
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (value As Object) As Boolean

Parametry

value
Object

Obiekt do porównania z bieżącym UTF7Encoding obiektem.An object to compare to the current UTF7Encoding object.

Zwraca

Boolean

true Jeśli value jest UTF7Encoding obiektem i jest równy bieżącemu UTF7Encoding obiektowi; w przeciwnym razie, false .true if value is a UTF7Encoding object and is equal to the current UTF7Encoding object; otherwise, false.

Atrybuty

Uwagi

Dwa UTF7Encoding obiekty są równe, jeśli oba umożliwiają lub nie zezwalają na znaki opcjonalne, i jeśli ich wartości źródłowe EncoderFallback i DecoderFallback właściwości są równe.Two UTF7Encoding objects are equal if they both either allow or disallow optional characters, and if their underlying EncoderFallback and DecoderFallback properties are equal.

Dotyczy

Zobacz też