SynchronizationContext.Current Właściwość

Definicja

Pobiera kontekst synchronizacji dla bieżącego wątku.Gets the synchronization context for the current thread.

public:
 static property System::Threading::SynchronizationContext ^ Current { System::Threading::SynchronizationContext ^ get(); };
public static System.Threading.SynchronizationContext Current { get; }
public static System.Threading.SynchronizationContext? Current { get; }
member this.Current : System.Threading.SynchronizationContext
Public Shared ReadOnly Property Current As SynchronizationContext

Wartość właściwości

SynchronizationContext

SynchronizationContextObiekt reprezentujący bieżący kontekst synchronizacji.A SynchronizationContext object representing the current synchronization context.

Uwagi

Ta właściwość jest przydatna do propagowania kontekstu synchronizacji z jednego wątku do innego.This property is useful for propagating a synchronization context from one thread to another.

Dotyczy