ManualResetValueTaskSourceCore<TResult> Struktura

Definicja

Zawiera podstawową logikę implementacji ręcznego resetowania IValueTaskSource lub. IValueTaskSource<TResult>Provides the core logic for implementing a manual-reset IValueTaskSource or IValueTaskSource<TResult>.

generic <typename TResult>
public value class ManualResetValueTaskSourceCore
public struct ManualResetValueTaskSourceCore<TResult>
type ManualResetValueTaskSourceCore<'Result> = struct
Public Structure ManualResetValueTaskSourceCore(Of TResult)

Parametry typu

TResult

Typ wyniku tego resetowania IValueTaskSource<TResult>ręcznego.The type of the result of this manual-reset IValueTaskSource<TResult>.

Dziedziczenie
ManualResetValueTaskSourceCore<TResult>

Właściwości

RunContinuationsAsynchronously

Pobiera lub ustawia, czy należy wymusić działanie kontynuacji asynchronicznie.Gets or sets whether to force continuations to run asynchronously.

Version

Pobiera wersję operacji.Gets the operation version.

Metody

GetResult(Int16)

Zwraca wynik operacji.Returns the result of the operation.

GetStatus(Int16)

Pobiera stan operacji.Gets the status of the operation.

OnCompleted(Action<Object>, Object, Int16, ValueTaskSourceOnCompletedFlags)

Planuje akcję kontynuacji dla tej operacji.Schedules the continuation action for this operation.

Reset()

Resetuje, aby przygotować się do następnej operacji.Resets to prepare for the next operation.

SetException(Exception)

Kończy z powodu błędu.Completes with an error.

SetResult(TResult)

Kończy się pomyślnie.Completes with a successful result.

Dotyczy