Task.CompletedTask Właściwość

Definicja

Pobiera zadanie, które zostało już wykonane pomyślnie.Gets a task that has already completed successfully.

public:
 static property System::Threading::Tasks::Task ^ CompletedTask { System::Threading::Tasks::Task ^ get(); };
public static System.Threading.Tasks.Task CompletedTask { get; }
member this.CompletedTask : System.Threading.Tasks.Task
Public Shared ReadOnly Property CompletedTask As Task

Wartość właściwości

Zadanie zakończone pomyślnie.The successfully completed task.

Uwagi

Ta właściwość zwraca zadanie, którego właściwość Status jest ustawiona na RanToCompletion.This property returns a task whose Status property is set to RanToCompletion. Aby utworzyć zadanie, które zwraca wartość i uruchamia do ukończenia, wywołaj metodę FromResult.To create task that returns a value and runs to completion, call the FromResult method.

Powtórzone próby pobrania tej wartości właściwości mogą nie zawsze zwracać tego samego wystąpienia.Repeated attempts to retrieve this property value may not always return the same instance.

Dotyczy

Zobacz też