ValueTask<TResult>.AsTask Metoda

Definicja

Pobiera obiekt Task<TResult> , który reprezentuje ten ValueTask<TResult>element.Retrieves a Task<TResult> object that represents this ValueTask<TResult>.

public:
 System::Threading::Tasks::Task<TResult> ^ AsTask();
public System.Threading.Tasks.Task<TResult> AsTask ();
member this.AsTask : unit -> System.Threading.Tasks.Task<'Result>
Public Function AsTask () As Task(Of TResult)

Zwraca

Obiekt, który jest opakowany ValueTask<TResult> , jeśli istnieje, lub nowy Task<TResult> obiekt, który reprezentuje wynik. Task<TResult>The Task<TResult> object that is wrapped in this ValueTask<TResult> if one exists, or a new Task<TResult> object that represents the result.

Uwagi

Ta metoda zwraca opakowany obiekt zadania, jeśli taki istnieje, lub produkuje nowy obiekt zadania do reprezentowania wyniku.This method either returns the wrapped task object, if one exists, or it manufactures a new task object to represent the result.

Dotyczy