ValueTask<TResult>.GetAwaiter Metoda

Definicja

Tworzy obiekt awaiter dla tej wartości.Creates an awaiter for this value.

public:
 System::Runtime::CompilerServices::ValueTaskAwaiter<TResult> GetAwaiter();
public System.Runtime.CompilerServices.ValueTaskAwaiter<TResult> GetAwaiter ();
member this.GetAwaiter : unit -> System.Runtime.CompilerServices.ValueTaskAwaiter<'Result>
Public Function GetAwaiter () As ValueTaskAwaiter(Of TResult)

Zwraca

Oczekiwanie.The awaiter.

Dotyczy