ValueTask<TResult>.IsCanceled Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy ten obiekt reprezentuje operację anulowaną.Gets a value that indicates whether this object represents a canceled operation.

public:
 property bool IsCanceled { bool get(); };
public bool IsCanceled { get; }
member this.IsCanceled : bool
Public ReadOnly Property IsCanceled As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli ten obiekt reprezentuje operację anulowaną; w przeciwnym razie. falsetrue if this object represents a canceled operation; otherwise, false.

Uwagi

Jeśli jest wykonywana przez wynik lub IValueTaskSource<TResult>przez, to zawsze zwróci false. ValueTask<TResult>If the ValueTask<TResult> is backed by a result or by a IValueTaskSource<TResult>, this will always return false. Jeśli kopia zapasowa jest wykonywana Taskprzez program, zwróci wartość IsCanceled właściwości zadania.If it's backed by a Task, it'll return the value of the task's IsCanceled property.

Dotyczy