ValueTask<TResult>.IsCompletedSuccessfully Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy ten obiekt reprezentuje pomyślnie ukończoną operację.Gets a value that indicates whether this object represents a successfully completed operation.

public:
 property bool IsCompletedSuccessfully { bool get(); };
public bool IsCompletedSuccessfully { get; }
member this.IsCompletedSuccessfully : bool
Public ReadOnly Property IsCompletedSuccessfully As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli ten obiekt reprezentuje pomyślnie wykonaną operację; w przeciwnym razie. falsetrue if this object represents a successfully completed operation; otherwise, false.

Dotyczy