ValueTask<TResult>.Result Właściwość

Definicja

Pobiera wynik.Gets the result.

public:
 property TResult Result { TResult get(); };
public TResult Result { get; }
member this.Result : 'Result
Public ReadOnly Property Result As TResult

Wartość właściwości

TResult

Wynik.The result.

Uwagi

Do tej właściwości można uzyskać dostęp tylko raz i dopiero po jej ValueTask<TResult> zakończeniu.This property may only be accessed once, and only after this ValueTask<TResult> has completed.

Jeśli to ValueTask<TResult> zakończyło się pomyślnie, ta właściwość zwraca wartość wynikową.If this ValueTask<TResult> has completed successfully, this property returns the resulting value. Jeśli ValueTask<TResult> Wystąpił błąd, ta właściwość zgłasza wyjątek.If this ValueTask<TResult> has faulted, this property raises an exception. Zgłoszony wyjątek nie jest opakowany w AggregateException .The thrown exception is not wrapped in an AggregateException.

Dotyczy