ValueTask<TResult>.Result Właściwość

Definicja

Pobiera wynik.Gets the result.

public:
 property TResult Result { TResult get(); };
public TResult Result { get; }
member this.Result : 'Result
Public ReadOnly Property Result As TResult

Wartość właściwości

TResult

Wynik.The result.

Uwagi

Ta właściwość może być dostępna tylko raz i tylko po zakończeniu tego ValueTask<TResult>.This property may only be accessed once, and only after this ValueTask<TResult> has completed.

Jeśli ten ValueTask<TResult> zakończył się pomyślnie, ta właściwość zwróci wartość wynikową.If this ValueTask<TResult> has completed successfully, this property returns the resulting value. Jeśli ten ValueTask<TResult> ma błąd, ta właściwość zgłasza wyjątek.If this ValueTask<TResult> has faulted, this property raises an exception. Zgłoszony wyjątek nie jest opakowany w AggregateException.The thrown exception is not wrapped in an AggregateException.

Dotyczy