Transaction.Current Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia otoczenia transakcji.

public:
 static property System::Transactions::Transaction ^ Current { System::Transactions::Transaction ^ get(); void set(System::Transactions::Transaction ^ value); };
public static System.Transactions.Transaction? Current { get; set; }
public static System.Transactions.Transaction Current { get; set; }
member this.Current : System.Transactions.Transaction with get, set
Public Shared Property Current As Transaction

Wartość właściwości

Transaction

Element Transaction opisujący bieżącą transakcję.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat transakcji otoczenia, zobacz sekcję "Zarządzanie przepływem transakcji przy użyciu funkcji TransactionScopeOption" w temacie Implementowanie niejawnej transakcji przy użyciu zakresu transakcji .

Mimo że można ustawić otoczenia transakcji przy użyciu tej właściwości, należy użyć TransactionScope obiektu do manipulowania otoczenia transakcji, gdy to możliwe.

Ta właściwość jest statyczna wątku. W przypadku zmiany transakcji otoczenia przy użyciu tej właściwości wewnątrz TransactionScope obiektu InvalidOperationException jest zgłaszany po Dispose wywołaniu, a poprzednia wartość transakcji otoczenia zostanie przywrócona.

Dotyczy