Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.GetHashCode Metoda

Definicja

Oblicza wartość skrótu dla bieżącego Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest> obiektu.Calculates the hash code for the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest> object.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Zwraca

Int32

Kod skrótu 32-bitowej liczby całkowitej ze znakiem.A 32-bit signed integer hash code.

Dotyczy