UInt16.IComparable.CompareTo(Object) Metoda

Definicja

Porównuje to wystąpienie z określonym obiektem i zwraca wskazanie ich względnych wartości.Compares this instance to a specified object and returns an indication of their relative values.

 virtual int System.IComparable.CompareTo(System::Object ^ value) = IComparable::CompareTo;
int IComparable.CompareTo (object value);
Function CompareTo (value As Object) As Integer Implements IComparable.CompareTo

Parametry

value
Object

Obiekt do porównania lub null.An object to compare, or null.

Zwraca

Liczba ze znakiem wskazująca wartości względne tego wystąpienia i value.A signed number indicating the relative values of this instance and value.

Wartość zwróconaReturn ValueOpisDescription
Mniej niż zeroLess than zeroTo wystąpienie jest mniejsze niż value.This instance is less than value.
ZeroZeroTo wystąpienie jest równe value.This instance is equal to value.
Większe od zeraGreater than zeroTo wystąpienie jest większe niż value.This instance is greater than value.

lub-or-

value jest null.value is null.

Implementuje

Wyjątki

value nie jest UInt16.value is not a UInt16.

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie UInt16 jest rzutowane na interfejs IConvertible.It can be used only when the UInt16 instance is cast to an IConvertible interface.

Każde wystąpienie UInt16, niezależnie od jego wartości, jest traktowane jako większe niż null.Any instance of UInt16, regardless of its value, is considered greater than null.

Dotyczy