ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.IStructuralEquatable.GetHashCode(IEqualityComparer) Metoda

Definicja

Oblicza wartość skrótu dla bieżącego wystąpienia ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> przy użyciu określonej metody obliczeniowej.Calculates the hash code for the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance by using a specified computation method.

 virtual int System.Collections.IStructuralEquatable.GetHashCode(System::Collections::IEqualityComparer ^ comparer) = System::Collections::IStructuralEquatable::GetHashCode;
int IStructuralEquatable.GetHashCode (System.Collections.IEqualityComparer comparer);
Function GetHashCode (comparer As IEqualityComparer) As Integer Implements IStructuralEquatable.GetHashCode

Parametry

comparer
IEqualityComparer

Obiekt, którego Metoda GetHashCode(Object) oblicza wartość skrótu bieżącego wystąpienia ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.An object whose GetHashCode(Object) method calculates the hash code of the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance.

Zwraca

Kod skrótu 32-bitowej liczby całkowitej ze znakiem.A 32-bit signed integer hash code.

Implementuje

Dotyczy