Version.LessThan(Version, Version) Operator

Definicja

Określa, czy pierwszy określony Version obiekt jest mniejszy od drugiego określonego Version obiektu.Determines whether the first specified Version object is less than the second specified Version object.

public:
 static bool operator <(Version ^ v1, Version ^ v2);
public static bool operator < (Version v1, Version v2);
public static bool operator < (Version? v1, Version? v2);
static member ( < ) : Version * Version -> bool
Public Shared Operator < (v1 As Version, v2 As Version) As Boolean

Parametry

v1
Version

Pierwszy Version obiekt.The first Version object.

v2
Version

Drugi Version obiekt.The second Version object.

Zwraca

Boolean

true Jeśli v1 jest mniejsza niż v2 ; w przeciwnym razie, false .true if v1 is less than v2; otherwise, false.

Wyjątki

v1 to null.v1 is null.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora to Version.CompareTo(Object)The equivalent method for this operator is Version.CompareTo(Object)

Dotyczy

Zobacz też