HttpSessionStateWrapper.CodePage Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia identyfikator zestawu znaków dla bieżącej sesji.Gets or sets the character-set identifier for the current session.

public:
 virtual property int CodePage { int get(); void set(int value); };
public override int CodePage { get; set; }
member this.CodePage : int with get, set
Public Overrides Property CodePage As Integer

Wartość właściwości

Int32

Identyfikator zestawu znaków dla bieżącej sesji.The character-set identifier for the current session.

Dotyczy