DocumentableItem.DocumentationElement Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia element dokumentacji dla elementu DocumentableItem.

public:
 property System::Xml::XmlElement ^ DocumentationElement { System::Xml::XmlElement ^ get(); void set(System::Xml::XmlElement ^ value); };
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public System.Xml.XmlElement DocumentationElement { get; set; }
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
member this.DocumentationElement : System.Xml.XmlElement with get, set
Public Property DocumentationElement As XmlElement

Wartość właściwości

XmlElement

Element XmlElement reprezentujący dokumentację dla pliku DocumentableItem.

Atrybuty

Uwagi

Ta właściwość zawiera elementy XML, które są dodawane do opisu usługi sieci Web XML w celu jego udokumentowania.

Dotyczy