SiteMapNodeCollection.GetEnumerator Metoda

Definicja

Pobiera odwołanie do obiektu modułu wyliczającego, który jest używany do iteracji kolekcji.Retrieves a reference to an enumerator object, which is used to iterate over the collection.

public:
 virtual System::Collections::IEnumerator ^ GetEnumerator();
public virtual System.Collections.IEnumerator GetEnumerator ();
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Public Overridable Function GetEnumerator () As IEnumerator

Zwraca

IEnumerator

Obiekt, który implementuje IEnumerator .An object that implements the IEnumerator.

Dotyczy

Zobacz też