SiteMapNodeCollection.IsFixedSize Właściwość

Definicja

Pobiera wartość logiczną wskazującą, czy węzły mogą być dodawane do kolekcji lub z niej odejmowane.Gets a Boolean value indicating whether nodes can be added to or subtracted from the collection.

public:
 virtual property bool IsFixedSize { bool get(); };
public virtual bool IsFixedSize { get; }
member this.IsFixedSize : bool
Public Overridable ReadOnly Property IsFixedSize As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli możesz dodać SiteMapNode obiekty do lub usunąć SiteMapNode obiekty z SiteMapNodeCollection ; w przeciwnym razie, false .true if you can add SiteMapNode objects to or remove SiteMapNode objects from the SiteMapNodeCollection; otherwise, false.

Dotyczy

Zobacz też