SiteMapNodeCollection.IList.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Pobiera Boolean wartość wskazującą, czy kolekcja jest tylko do odczytu.Gets a Boolean value indicating whether the collection is read-only. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz IsReadOnly .For a description of this member, see IsReadOnly.

property bool System::Collections::IList::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsReadOnly { get; }
member this.System.Collections.IList.IsReadOnly : bool
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements IList.IsReadOnly

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli SiteMapNodeCollection jest tylko do odczytu; w przeciwnym razie false .true if the SiteMapNodeCollection is read-only; otherwise, false.

Implementuje

Dotyczy