SiteMapNodeCollection.IList.RemoveAt(Int32) Metoda

Definicja

Usuwa IList element o określonym indeksie.Removes the IList item at the specified index. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz RemoveAt(Int32) .For a description of this member, see RemoveAt(Int32).

 virtual void System.Collections.IList.RemoveAt(int index) = System::Collections::IList::RemoveAt;
void IList.RemoveAt (int index);
abstract member System.Collections.IList.RemoveAt : int -> unit
override this.System.Collections.IList.RemoveAt : int -> unit
Sub RemoveAt (index As Integer) Implements IList.RemoveAt

Parametry

index
Int32

Liczony od zera indeks elementu, który ma zostać usunięty.The zero-based index of the item to remove.

Implementuje

Dotyczy

Zobacz też