BuilderPropertyEntry.Builder Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia Konstruktor formantów dla wpisu właściwości.Gets or sets the control builder for the property entry.

public:
 property System::Web::UI::ControlBuilder ^ Builder { System::Web::UI::ControlBuilder ^ get(); void set(System::Web::UI::ControlBuilder ^ value); };
public System.Web.UI.ControlBuilder Builder { get; set; }
member this.Builder : System.Web.UI.ControlBuilder with get, set
Public Property Builder As ControlBuilder

Wartość właściwości

ControlBuilder

ControlBuilderDla tego wpisu właściwości.A ControlBuilder for this property entry.

Dotyczy