Control.ClearCachedClientID Metoda

Definicja

Ustawia wartość w pamięci podręcznej ClientID na null .Sets the cached ClientID value to null.

protected:
 void ClearCachedClientID();
protected void ClearCachedClientID ();
member this.ClearCachedClientID : unit -> unit
Protected Sub ClearCachedClientID ()

Dotyczy