Control.DataBinding Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy formant serwera wiąże się ze źródłem danych.Occurs when the server control binds to a data source.

public:
 event EventHandler ^ DataBinding;
public event EventHandler DataBinding;
member this.DataBinding : EventHandler 
Public Custom Event DataBinding As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Przykłady

/* Create a class that implements the ITemplate interface.
  This class overrides the InstantiateIn method to always
  place templates in a Literal object. It also creates a 
  custom BindData method that is used as the event handler
  associated with the Literal object's DataBinding event. 
*/
 
using System;
using System.Web;
using System.Data;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace UsingItemTemplates
{
  public class GenericItem : ITemplate
  {
    private string column;
   
    public GenericItem(string column)
    {
      this.column = column;
    }

    // Override the ITemplate.InstantiateIn method to ensure 
    // that the templates are created in a Literal control and
    // that the Literal object's DataBinding event is associated
    // with the BindData method.
    public void InstantiateIn(Control container)
    {
      Literal l = new Literal();
      l.DataBinding += new EventHandler(this.BindData);
      container.Controls.Add(l);
    }
    // Create a public method that will handle the
    // DataBinding event called in the InstantiateIn method.
    public void BindData(object sender, EventArgs e)
    {
      Literal l = (Literal) sender;
      DataGridItem container = (DataGridItem) l.NamingContainer;
      l.Text = ((DataRowView) container.DataItem)[column].ToString();
    }
  }
}
' Create a class that implements the ITemplate interface.
' This class overrides the InstantiateIn method to always
' place templates in a Literal object. It also creates a 
' custom BindData method that is used as the event handler
' associated with the Literal object's DataBinding event. 

Imports System.Web
Imports System.Data
Imports System.Web.UI
Imports System.Web.UI.WebControls


Namespace UsingItemTemplatesVB

 Public Class GenericItem
  Implements ITemplate 

  Private column As String
  
  Public Sub New(column As String)
   Me.column = column
  End Sub
  
  
  ' Override the ITemplate.InstantiateIn method to ensure 
  ' that the templates are created in a Literal control and
  ' that the Literal object's DataBinding event is associated
  ' with the BindData method.
  Public Sub InstantiateIn(container As Control) Implements ITemplate.InstantiateIn
   Dim l As New Literal()
   AddHandler l.DataBinding, AddressOf Me.BindData
   container.Controls.Add(l)
  End Sub
  
  ' Create a public method that will handle the
  ' DataBinding event called in the InstantiateIn method.
  Public Sub BindData(sender As Object, e As EventArgs)
   Dim l As Literal = CType(sender, Literal)
   Dim container As DataGridItem = CType(l.NamingContainer, DataGridItem)
   l.Text = CType(container.DataItem, DataRowView)(column).ToString()
  End Sub
 End Class
End Namespace 'UsingItemTemplatesVB

Uwagi

To zdarzenie powiadamia formant serwera w celu wykonania dowolnej logiki powiązania danych, która została przez nią zapisywana.This event notifies the server control to perform any data-binding logic that has been written for it.

Dotyczy

Zobacz też