Control.DataItemContainer Właściwość

Definicja

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa implementuje IDataItemContainer.Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataItemContainer.

public:
 property System::Web::UI::Control ^ DataItemContainer { System::Web::UI::Control ^ get(); };
[System.ComponentModel.Bindable(false)]
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Web.UI.Control DataItemContainer { get; }
member this.DataItemContainer : System.Web.UI.Control
Public ReadOnly Property DataItemContainer As Control

Wartość właściwości

Kontener nazewnictwa.The naming container. W hierarchii nazw kontenerów, które implementują IDataItemContainer, ta właściwość zwraca kontener nazewnictwa w górnej części hierarchii lub null, jeśli bieżący obiekt Control nie znajduje się w kontenerze nazw implementującym IDataItemContainer.In a hierarchy of naming containers that implement IDataItemContainer, this property returns the naming container at the top of the hierarchy, or null if the current Control object is not in a naming container that implements IDataItemContainer.

Atrybuty

Dotyczy