ControlBuilder.Localize Właściwość

Definicja

Pobiera wartość logiczną wskazującą, czy formant, który jest tworzony przez ten ControlBuilder obiekt jest zlokalizowany.Gets a Boolean value indicating whether the control that is created by this ControlBuilder object is localized.

public:
 property bool Localize { bool get(); };
public bool Localize { get; }
member this.Localize : bool
Public ReadOnly Property Localize As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Aby wskazać, że formant utworzony przez ten ControlBuilder obiekt jest zlokalizowany; w przeciwnym razie, false .true to indicate that the control created by this ControlBuilder object is localized; otherwise, false.

Dotyczy