ControlBuilder.Localize Właściwość

Definicja

Pobiera wartość logiczną wskazującą, czy formant, który jest tworzony przez ten obiekt ControlBuilder jest lokalizowany.Gets a Boolean value indicating whether the control that is created by this ControlBuilder object is localized.

public:
 property bool Localize { bool get(); };
public bool Localize { get; }
member this.Localize : bool
Public ReadOnly Property Localize As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true, aby wskazać, że formant utworzony przez ten obiekt ControlBuilder jest zlokalizowany; w przeciwnym razie false.true to indicate that the control created by this ControlBuilder object is localized; otherwise, false.

Dotyczy