ControlBuilder.PageVirtualPath Właściwość

Definicja

Pobiera ścieżkę wirtualną strony, która ma zostać skompilowana przez to wystąpienie ControlBuilder.Gets the virtual path of a page to be built by this ControlBuilder instance.

public:
 property System::String ^ PageVirtualPath { System::String ^ get(); };
public string PageVirtualPath { get; }
member this.PageVirtualPath : string
Public ReadOnly Property PageVirtualPath As String

Wartość właściwości

String

Ścieżka wirtualna strony do skompilowania.The virtual path of the page to be built.

Dotyczy