ControlBuilder.ThemeResolutionService Właściwość

Definicja

Pobiera obiekt IThemeResolutionService używany w czasie projektowania do zarządzania motywami i karnacjami formantów.Gets an IThemeResolutionService object that is used in design time to manage control themes and skins.

public:
 property System::Web::UI::IThemeResolutionService ^ ThemeResolutionService { System::Web::UI::IThemeResolutionService ^ get(); };
public System.Web.UI.IThemeResolutionService ThemeResolutionService { get; }
member this.ThemeResolutionService : System.Web.UI.IThemeResolutionService
Public ReadOnly Property ThemeResolutionService As IThemeResolutionService

Wartość właściwości

IThemeResolutionService

Obiekt IThemeResolutionService używany w czasie projektowania do zarządzania motywami i karnacjami formantów.An IThemeResolutionService object that is used in design time to manage control themes and skins.

Uwagi

Interfejs IThemeResolutionService jest kontenerem dla co najmniej jednego obiektu ThemeProvider, co z kolei dostarcza SkinBuilder obiektów, które stosują motywy i karnacje formantów do kontrolek tworzonych w projektancie.The IThemeResolutionService interface is a container for one or more ThemeProvider objects, which in turn supply the SkinBuilder objects that apply themes and control skins to controls when they are created in a designer.

Dotyczy

Zobacz też