DataSourceView.CanExecute(String) Metoda

Definicja

Określa, czy można wykonać określone polecenie.Determines whether the specified command can be executed.

public:
 virtual bool CanExecute(System::String ^ commandName);
public virtual bool CanExecute (string commandName);
abstract member CanExecute : string -> bool
override this.CanExecute : string -> bool
Public Overridable Function CanExecute (commandName As String) As Boolean

Parametry

commandName
String

Nazwa polecenia.The name of the command.

Zwraca

Boolean

true Jeśli polecenie można wykonać; w przeciwnym razie false .true if the command can be executed; otherwise, false.

Dotyczy