DataSourceView.DataSourceViewChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje po zmianie widoku źródła danych.Occurs when the data source view has changed.

public:
 event EventHandler ^ DataSourceViewChanged;
public event EventHandler DataSourceViewChanged;
member this.DataSourceViewChanged : EventHandler 
Public Custom Event DataSourceViewChanged As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Uwagi

Zmiana w widoku źródła danych może być spowodowana zmianą wartości właściwości lub zmianą danych spowodowanych operacją danych wykonywaną przez widok źródła danych.The change to the data source view could be due to a change in the values of its properties, or to a change in the data due to a data operation performed by the data source view.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy