DesignerRegionCollection.IsFixedSize Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy DesignerRegionCollection obiekt ma stały rozmiar.Gets a value indicating whether the DesignerRegionCollection object has a fixed size.

public:
 property bool IsFixedSize { bool get(); };
public bool IsFixedSize { get; }
member this.IsFixedSize : bool
Public ReadOnly Property IsFixedSize As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli nie można zmienić rozmiaru kolekcji poprzez dodanie lub usunięcie elementów; w przeciwnym razie. falsetrue, if the size of the collection cannot be changed by adding or removing items; otherwise, false.

Implementuje

Dotyczy

Zobacz też