IControlDesignerBehavior.DesignTimeHtml Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia kod HTML czasu projektowania dla kontrolki projektanta.Gets or sets the design-time HTML for the designer's control.

public:
 property System::String ^ DesignTimeHtml { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string DesignTimeHtml { get; set; }
member this.DesignTimeHtml : string with get, set
Public Property DesignTimeHtml As String

Wartość właściwości

String

KOD HTML używany w czasie projektowania do formatowania formantu.The HTML used at design time to format the control.

Uwagi

Uwaga

IControlDesignerBehaviorInterfejs jest przestarzały.The IControlDesignerBehavior interface is obsolete. Użyj IControlDesignerTag interfejsów i IControlDesignerView dla równoważnej funkcjonalności projektanta kontroli.Use the IControlDesignerTag and IControlDesignerView interfaces for equivalent control designer functionality.

Dotyczy

Zobacz też