LoginDesigner.RenderOuterTable Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy LoginDesigner formant używa zewnętrznego kontenera tabeli, aby zastosować wbudowane reguły stylów CSS.Gets or sets a value that specifies whether the LoginDesigner control uses an outer table container to apply inline CSS style rules.

public:
 property bool RenderOuterTable { bool get(); void set(bool value); };
public bool RenderOuterTable { get; set; }
member this.RenderOuterTable : bool with get, set
Public Property RenderOuterTable As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli formant używa zewnętrznego kontenera tabeli, aby zastosować wbudowane reguły stylów CSS; w przeciwnym razie false .true if the control uses an outer table container to apply inline CSS style rules; otherwise, false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Uwagi

LoginDesignerKontrolka używa zewnętrznego kontenera tabeli do zastosowania wbudowanej reguły stylu w znaczniku.The LoginDesigner control uses an outer table container to apply inline style rule in the markup. Aby usunąć kontener zewnętrznej tabeli, należy ustawić tę właściwość na true .You can remove the outer table container by setting this property to true. Usunięcie zewnętrznej tabeli zapewnia większą elastyczność w zakresie stosowania reguł CSS do znaczników, które są renderowane przez formant.Removing the outer table gives you greater flexibility in how you apply CSS rules to the markup that is rendered by the control.

Dotyczy