ExpressionBindingCollection.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy ExpressionBinding obiekty w kolekcji mogą być modyfikowane.Gets a value indicating whether the ExpressionBinding objects in the collection can be modified.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); };
public bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Wartość false w każdym przypadku.false in all cases.

Dotyczy