IDataBindingsAccessor.DataBindings Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję wszystkich powiązań danych w formancie.Gets a collection of all data bindings on the control. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

public:
 property System::Web::UI::DataBindingCollection ^ DataBindings { System::Web::UI::DataBindingCollection ^ get(); };
public System.Web.UI.DataBindingCollection DataBindings { get; }
member this.DataBindings : System.Web.UI.DataBindingCollection
Public ReadOnly Property DataBindings As DataBindingCollection

Wartość właściwości

DataBindingCollection

Kolekcja powiązań danych.The collection of data bindings.

Dotyczy

Zobacz też