ImageClickEventArgs.Y Pole

Definicja

Liczba całkowita reprezentująca współrzędną y, w której użytkownik kliknął formant serwera ASP.NET opartego na obrazie.An integer that represents the y-coordinate where a user clicked an image-based ASP.NET server control.

public: int Y;
public int Y;
val mutable Y : int
Public Y As Integer 

Wartość pola

Int32

Dotyczy

Zobacz też