ImageClickEventArgs.YRaw Pole

Definicja

Liczba całkowita reprezentująca niesformatowaną współrzędną y, w której użytkownik kliknął formant serwera ASP.NET opartego na obrazie.An integer that represents the raw y-coordinate where a user clicked an image-based ASP.NET server control.

public: double YRaw;
public double YRaw;
val mutable YRaw : double
Public YRaw As Double 

Wartość pola

Double

Dotyczy