ControlElement.Name Właściwość

Definicja

Reprezentuje wartość nazwy formantu, którego dotyczy dana konfiguracja.Represents the value of the name of the control to which the configuration applies. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.Configuration.ConfigurationProperty("name", IsKey=true, IsRequired=true)]
[System.Configuration.StringValidator(MinLength=1)]
public string Name { get; set; }
member this.Name : string with get, set
Public Property Name As String

Wartość właściwości

String

Brak.None.

Atrybuty

Dotyczy