ControlPager.PageWeight Właściwość

Definicja

Zwraca optymalną wagę strony formularza.Returns the optimal weight of a form page. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 property int PageWeight { int get(); };
public int PageWeight { get; }
member this.PageWeight : int
Public ReadOnly Property PageWeight As Integer

Wartość właściwości

Int32

Optymalna waga strony formularza.The optimal weight of a form page.

Dotyczy

Zobacz też