ControlPager.UseDefaultWeight Pole

Definicja

Zwraca czy wartość pola DefaultWeight ma być używana do dzielenia na strony.Returns whether to use the value of the DefaultWeight field for pagination. To pole jest tylko do odczytu.This field is read-only. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public: static initonly int UseDefaultWeight;
public static readonly int UseDefaultWeight;
 staticval mutable UseDefaultWeight : int
Public Shared ReadOnly UseDefaultWeight As Integer 

Wartość pola

Int32

Uwagi

Rozwiń klasę ControlPager i Zmień to pole i pole DefaultWeight, jeśli chcesz użyć innej wartości niż wartość pola DefaultWeight jako domyślnej wagi strony.Extend the ControlPager class and change this field and the DefaultWeight field, if you need to use some value other than the DefaultWeight field as the default weight for a page.

Dotyczy

Zobacz też